Platform Dementie NHN

Dementie Monitor

Gemeenten hebben er sinds de invoering van de Wmo steeds meer taken bij gekregen als het gaat om de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Informatievoorziening, de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, begeleiding/dagbesteding en het verstrekken van voorzieningen als hulp bij het huishouden, vervoer en woningaanpassing, hebben alle raakvlakken met de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gemeenten zijn daarmee een belangrijke partner geworden in de dementieketen.
Het Netwerk Dementie heeft in 2013 en in 2010 onderzocht in hoeverre de gemeenten in de regio zich al met het onderwerp Dementie bezighouden. In de zomer van 2016 heeft het Netwerk de derde gemeentelijke Monitor Dementie uitgevoerd in de 16 gemeenten in ons werkgebied. Gezien de start van de landelijke actie Samen Dementievriendelijk was dit is een mooi moment voor gemeenten om de balans weer eens op te laten maken.
In de monitor wordt onder meer in beeld gebracht hoe een gemeente omgaat met beleid op het gebied van dementie, hoe het staat met het voorzieningenniveau en de participatie van mensen met dementie en hoe de gemeente aankijkt tegen de dementievriendelijke gemeente.

De gemeentelijk rapportages van de Dementie Monitor 2016 en de regionale rapportage zijn inmiddels beschikbaar. Heeft u vragen over de Dementie Monitor 2016 dan kunt u contact opnemen met Anneke Wienema (mobiel 06-10159173 of per e-mail: a.wienema@magentazorg.nl).
 
Regiorapportage gemeentelijke Dementie Monitor 2016
Uit de Regiorapportage Dementie blijkt dat de 17 gemeenten het in 2016 iets beter doen dan in 2013 en 2010. Het Netwerk Dementie is blij met deze ontwikkeling maar constateert tegelijkertijd dat er ook nog werk aan de winkel is. In de aanbevelingen die in de rapportage gedaan worden, pleit het Netwerk Dementie NHN voor het geven van prioriteit aan dementie in een lokaal plan van aanpak. Gemeenten die dit gedaan hebben scoren beter in de dementie monitor. Zo heeft de gemeente Hoorn ervoor gekozen om een dementievriendelijke gemeente te worden en is er een lokaal convenant dementie getekend. In Den Helder is een grote bijeenkomst met lokale partijen over dementie georganiseerd. En in Schagen en Koggenland is er regelmatig overleg tussen organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Allemaal voorbeelden waardoor er korte lijnen zijn, er beter wordt afgestemd en er gemeentebreed wordt gewerkt aan een samenleving waarin mensen met dementie op een prettige manier lang thuis kunnen blijven wonen.
In de Regiorapportage staan nog diverse andere aanbevelingen waarmee gemeenten dementie lokaal beter op de kaart kunnen zetten en kunnen anticiperen op de grote toename van het aantal mensen met dementie.

De belangrijkste resultaten monitor 2013:
Ten opzichte van het onderzoek in 2010 valt er een lichte verbetering te constateren. De meeste gemeenten zijn zich meer bewust van het aantal mensen met dementie in hun gemeente, of de te verwachten stijging daarvan. Toch heeft nog vrijwel geen enkele gemeente specifiek beleid ontwikkeld op het gebied van dementie. Gemeenten voeren doorgaans breed beleid gericht op alle kwetsbare doelgroepen. Inwoners met dementie worden verondersteld daarvan onderdeel te zijn, maar gegevens hierover hebben de meeste gemeenten niet.
Gemeenten worden erg in beslag genomen door alle veranderingen en transities waarmee zij zich zien geconfronteerd. Bovendien is er nog veel onzekerheid over de financiering hiervan. Dat maakt dat zij terughoudend zijn als het gaat om het doen van toezeggingen of het maken van definitieve beleidskeuzes. In veel gemeenten starten experimenten met wijk- of gebiedsteams. De zorg voor mensen met dementie zal daarin een plek moeten krijgen.
Van alle 17 gemeenten in Noord-Holland Noord haalde de gemeente Schagen de hoogste score. Dat heeft de gemeente te danken aan het voorzieningenniveau (met onder meer een ontmoetingscentrum en een Alzheimer Café) en de samenwerking met aanbieders en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Als één van de weinige gemeenten heeft Schagen een aandachtsfunctionaris voor dementie in de Wmo-raad.
De regiorapportage van het onderzoek in 2013 is hier te downloaden.

Presentatie in uw gemeente

Het Netwerk Dementie verzorgt graag een presentatie over de dementiemonitor, of een informatiebijeenkomst over dementie. Bijvoorbeeld voor uw Wmo-raad of Asdviesraad Sociaal Domein, de gemeenteraad, beleidsambtenaren of de Wmo-consulenten. Neem contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Bezoek ook voor meer informatie over dementie ook eens een PG Café of een Alzheimer Café. Daarnaast geeft het Netwerk Dementie geeft een Signalenkaart uit voor medewerkers en vrijwilligers, met een overzicht van de meest voorkomende symptomen die kunnen wijzen op een dementie.
« Terug