Platform Dementie NHN

Decentralisatie begeleiding

Op 21 december is het voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer zal nu het wetsvoorstel gaan bestuderen en zal schriftelijke vragen stellen, die door de staatssecretaris zullen worden beantwoord. Daarna volgt de plenaire behandeling in de Kamer.

Vanaf 2013 zal de functie begeleiding vanuit de AWBZ geleidelijk worden overgeheveld naar de Wmo. Onder begeleiding vallen voorzieningen als dagbesteding en dagopvang, maar ook individuele begeleiding thuis. Op termijn zullen mogelijk ook een aantal verblijfsfuncties (zoals logeeropvang) vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgebracht.

Het wetsvoorstel is hier te downloaden.

Meer informatie over de decentralisatie van de extramurale begeleiding is te vinden op de website Wet Maatschappelijke Ondersteuning van VWS en VNG.

« Terug