Platform Dementie NHN

Privacyverklaring

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van 19 organisaties op het gebied van ondersteuning en zorg van mensen met dementie en hun naasten.
Als u gebruik maakt van de informatie die het Netwerk Dementie NHN biedt of van andere diensten van het Netwerk Dementie NHN, dan verwerken wij mogelijk gegevens van u.

Het Netwerk Dementie NHN vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers van de deelnemende organisaties aan het Netwerk, haar relaties en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Netwerk Dementie houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de voorzitter van het Netwerk Dementie NHN. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 15 mei 2018. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de website van het Netwerk Dementie NHN kunt u de laatste versie altijd inzien.
 

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.
 

Vragen over dementie

Men kan het Netwerk Dementie NHN vragen stellen over dementie via post en telefoon of via een aantal online formulieren op www.netwerkdementie-nhn.nl.
In geval van telefonisch contact, vragen per post en vragen online, registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens indien u bijvoorbeeld informatiemateriaal toegestuurd wilt krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.

Als u gebruik maakt van een online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: voor en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag.


Communicatie van het Netwerk Dementie NHN

U kunt u voor de nieuwsbrief van het Netwerk Dementie NHN opgeven. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het periodiek versturen van deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.


Sociale media

Het Netwerk Dementie NHN is op Facebook te vinden. Wanneer u ons volgt op onze sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Het Netwerk volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media. Het Netwerk Dementie NHN gebruikt de gegevens die ze verkrijgt via Facebook alleen voor haar eigen doeleinden en zal ze zelf niet aan derden verstrekken.


Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door een e-mail te sturen via info@netwerkdementie-nhn.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons- gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt het Netwerk Dementie NHN gebruik van toegangscontrole.
 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Het Netwerk Dementie NHN bewaart gegevens maximaal 5 jaar.
 

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacy verklaring kunt u contact opnemen via een e-mail aan info@netwerkdementie-nhn.nl.
« Terug